Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Предметна (циклова) комісія викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Циклова комісія спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» створена у 1978 році (свою історію розпочала з 1960 року в структурі педагогічного училища, яке готувало вчителів фізичного виховання та вчителів початкових класів для загальноосвітніх шкіл).

Із початку створення комісії очолює її викладач-методист, магістр дошкільного виховання Лихолєтова В.К.

 З перших років роботи циклової комісії були закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді. Впродовж багатьох років колектив циклової комісії всі свої зусилля спрямовував на теоретико-професійне становлення майбутніх спеціалістів дошкільної освіти, здійснював розвиток їхнього творчого потенціалу. Викладачі циклової комісії – це група однодумців, справжні носії кращого досвіду національного дошкільного виховання, які здатні забезпечити належний рівень підготовки майбутніх фахівців для дошкільних навчальних закладів.

Пріоритетним напрямком викладачі комісії завжди вважали науково-методичну роботу. Вона була спрямована на:

– удосконалення методик викладання та навчання студентів;

– розробку комплексних систем професійно-практичної підготовки;

– розробку навчально-методичного забезпечення викладання фахових дисциплін, створення їх методичних комплексів.

Вищезгадані і багато інших починань впродовж багатьох років (70-90-х) ХХ ст. пропагувались на сторінках часопису «Дошкольное воспитание».

Незважаючи на кризовий стан суспільного дошкільного виховання склад циклової комісії є стабільним, дієвим, результативним. Свідченням цього є розробка навчальних програм, участь у створенні підручників, рецензуванні навчальних посібників для інститутів і педучилищ на замовлення Міністерства освіти України та Республіканського методичного кабінету (1992-1998рр.). Результативність роботи викладачів циклової комісії визначається високим рівнем практично-професійної підготовки випускників, що забезпечує значний авторитет серед педагогічних навчальних закладів України.

Склад Ц (П) К і забезпечення викладання фахових дисциплін:

Лихолєтова Валентина Костянтинівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр дошкільного виховання

Методика розвитку мови і навчання грамоти, основи педагогічної майстерності.

Гавда Надія Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр дошкільного виховання.

Педагогіка

Власенко Олена Володимирівна.

Практичне навчання в майстерні

Микало Валентина Андріївна – викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр дошкільного виховання

Загальна та дитяча психологія, педагогічна психологія та діагностика, методика формування елементарних математичних уявлень. Методика ознайомлення з природою, методика фізичного виховання.

Ролдугіна Ганна Василівна – викладач вищої категорії, магістр дошкільного виховання, методика зображувальної діяльності, основи педагогічної майстерності.

Основи природознавства, методика ознайомлення з природою, методика фізичного виховання.

Юрчук Любов Петрівна – викладач вищої категорії

Дитяча література, культура мовлення і практикум з виразного читання, логопедія.

У комісії розроблена і затверджена в установленому порядку відповідна програмно-методична документація з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У відповідності з державними стандартами розроблені типові навчальні плани і програми, складені робочі навчальні програми, які враховують багатофункціональність освітнього процесу з даної спеціальності та модернізацію вищої освіти в рамках Болонського процесу. Саме тому здійснена педагогічна технологізація навчального процесу через запровадження пріоритетної на даний час кредитно-модульної системи навчання. Створені інформаційні пакети для забезпечення якісного викладання фахових дисциплін (програми, інформаційні блоки до вивчення дисциплін, виконання самостійної роботи, проміжного і підсумкового контролю, розроблені критерії оцінювання знань студентів).

На кафедрі розроблена системна педагогічна модель та наскрізна програма педагогічної практики. У ній визначено зміст і послідовність усіх її видів, закріплені базові дошкільні навчальні заклади, розроблені і погоджені графіки проходження студентами усіх видів практик. Перед початком та після закінчення кожного її виду проводяться настановчі конференції та підсумкові заліки.

Зміст педагогічної практики спрямований на формування майбутнього педагога як творчого спеціаліста. Реалізація стратегії змісту і форм професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти носить поетапний характер:

І етап – підготовчий. Введення у спеціальність через теоретико-практичні знання, здобуті в ході вивчення спеціальних дисциплін (навички спостережень та аналізу моделі виховної роботи сучасного дошкільного закладу);

ІІ етап – мотиваційно-практичний. Перші кроки в ДНЗ, застосування практичних умінь і навичок з курсів фахових методик, моделювання педагогічних умов різнобічного стороннього навчання дошкільників, ознайомлення з позитивним педагогічним досвідом;

ІІІ етап – виробничо-навчальний. Власний практичний досвід, здобутий в ході проходження пробної практики;

ІV етап – професійно-підсумковий. Це – становлення власної професійної майстерності, переживання ситуації успіху, творчий пошук моделей навчально-виховної роботи з дітьми різних вікових періодів. Здійснення науково-пошукової роботи в ході виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, участь у методичній роботі.

Навчально-методична та наукова робота

Викладачі циклової комісії розробляють актуальні психолого-педагогічні проблеми, спрямовані на удосконалення викладання фахових дисциплін та навчально-виховного процесу в дошкільних закладах.

У їх руслі йде дослідження застосування освітніх технологій при викладанні предметів дошкільного циклу; формування інформаційно-пошукової компетентності студентів в умовах КМСН; удосконалення змісту самостійної роботи студентів.

Самим пріоритетним напрямком роботи циклової комісії є наукова робота. Вона здійснюється через дослідження викладачами довгострокових проблем. Так, наприклад, на основі наукової розробки тем були видруковані і захищені наукові роботи:

  • «Формування професійної компетентності майбутніх вихователів в умовах педколеджу» (2007р.) – викладач Гавда Н.М.
  • «Особливості навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми» (2005р.) – викладач Лихолєтова В.К.
  • «Професійно значущі якості майбутнього вихователя та їх формування у студентів педколеджу» (2007р.) – викладач Микало В.А.
  • «Формування основних рухів у дошкільників в процесі фізичного виховання» (2006р.) – викладач Ролдугіна Г.В.

Значна частина досягнутих успіхів коріниться у чітко налагодженій співпраці викладачів циклової комісії з базовими дошкільними установами. Плідне дослідження спільних методичних і наукових проблем в сфері становлення національного дошкільного виховання завершилось розробкою і апробацією системи народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку. Це підтверджено виданням навчального посібника «З народного напившись джерела» (1995р. Лихолєтова В.К.). Планові педагогічні дослідження у формі проведеного природного експерименту з організації роботи груп з короткочасним перебуванням дітей відбулися в рамках проходження студентами безперервної літньої практики. Узагальнені матеріали дослідницької роботи стали призерами обласної виставки інноваційних технологій (2000, 2001рр., голова циклової комісії Лихолєтова В.К.).

Популяризація науково-методичної роботи П (Ц) К здійснюється через публікацію авторських навчально-дидактичних моделей і технологій в газеті «Розкажіть онуку» (2000-2003рр.); участь у бліц-турнірі під рубрикою «Розквітай, дитячий садок» та здобуття призового місця за представлені матеріали дослідної роботи із розробки науково-практичних засобів організації навчально-виховного процесу у НВК «школа-садок», як перспективної моделі сучасного освітнього закладу (збірка «Оселя науки і доброти», 2003-2004рр., викладач Лихолєтова В.К.). З 2004 року за планом-проспектом спільної дослідної роботи в базовому комплексі «школа-садок» проведено ряд педагогічних досліджень з проблеми комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Опис технології та результатів дослідження опубліковано у статті «Співпраця однодумців» у фаховому періодичному виданні «Педагогічний пошук» (№ 2 (50), рубрика Модернізація освіти. Наука і практика) – викладачем Лихолєтовою В.К.

Наукові дослідження, які здійснює викладач Лихолєтова В.К. продовжуються в руслі вивчення особливостей розвитку мовлення дітей молодшого віку засобами ігрових технологій; розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку через організацію художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ (2006,2007рр.). За матеріалами свого наукового доробку викладач Лихолєтова В.К. здійснює публікацію навчального посібника «Розвиток та навчання дітей рідного мовлення: аспекти мовленнєвого спілкування, авторські технології, досвід» (ВІППО, 2007р.).

У базовому ДНЗ № 8 розпочата науково-дослідна робота з проблеми «Формування мовно-соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку» із залученням членів студентського наукового товариства «Пошук» (науковий керівник Лихолєтова В.К.). Здійснено змістове обґрунтування проблеми, дано характеристику проектно-педагогічної моделі, окреслено шляхи реалізації науково-дослідного проекту. Визначено фундаментальний і прикладні напрями дослідження, передбачені очікувані результати – видання спільного навчального посібника за результатами апробованих методичних розробок.

Наукові зусилля викладачів циклової комісії зосереджено на:

– активній співпраці з кафедрою дошкільної педагогіки та психології Волинського національного університету імені Лесі Українки через участь викладачів у традиційних днях науки, міжнародних педагогічних конференціях та публікації їх виступів у збірниках вищезгаданих заходів (Микало В.А., 2006р.); (Лихолєтова В.К., 2008р.);

– всеукраїнській науково-пратичній крнференції «Проблеми освіти в контексті гуманізації суспільства» – Н.М.Гавда (Хмельницький, 2010)

– організації постійно-діючих семінарів-практикумів для районних та міських дошкільних працівників із актуальних проблем дошкільної освіти;

– проведенні тижнів (декад) циклової комісії, де проводяться спільні з практичними працівниками базових дошкільних установ пленарні і секційні засідання, обговорюються актуальні проблеми психолого-педагогічної науки і практики, планується спільна організація конкурсів професійної майстерності;

– популяризації професійної методичної та наукової роботи в місцевій пресі (газета «Слово правди», «Володимир вечірній», «Володимирський експрес». Публікації: «Ми коледжани»– Микало В.А., «Виховательська тісна співпраця»– Лихолєтова В.К., «У досліджень щаслива стежина»– Гавда Н.М.

Серед проблем, над розробкою яких працюють викладачі, важливе місце посідають питання організації дошкільної освіти в умовах євроінтеграції освіти України. Зокрема, у рамках педагогічного експерименту Міністерства освіти і науки України спільно з дошкільним відділенням Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» студентами педагогічного коледжу впроваджено Монтессорі-педагогіку в роботі з дітьми дошкільного віку і узагальнено матеріали у формі науково-дослідного проекту «Монтессорі –педагогіка в дошкільній освіті: теорія, практика, досвід, перспективи» (2010 р.)

Починаючи з 1997 року викладачі комісії є активними учасниками виставок-конкурсів педагогічних інноваційних технологій. Призерами в різні роки стали такі наукові роботи:

  • Підготовка дітей до школи. Методичний посібник. – 2002.– Гавда Н.М., Кондратюк В.А.
  • Курс педагогіки в таблицях і схемах. Навчальний посібник. – 2004.– Гавда Н.М.
  • Психологічний порадник. Практичний посібник. – 2004.– Кондратюк В.А.
  • Мотиви народнопоетичної творчості в роботі з дошкільниками. Навчальний посібник. – 2007.– с. Юрчук Л.П.

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємним елементом навчального процесу. У роботі циклової комісії створено чітку систему залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота студентів забезпечується наступними формами:

– виступи на робочих засіданнях гуртків, студій, наукових товариств;

– участь у науково-практичних конференціях;

– підготовка творчих, професійних робіт;

– написання наукових рефератів;

– дослідно-експериментальна робота у базових дошкільних установах;

– виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань із фахових дисциплін.

Студенти молодших курсів залучаються у гуртки та студії, а старшокурсники об’єднані у студентське наукове товариство «Пошук» (керівник Лихолєтова В.К.). Працює клуб любителів психології (керівник Микало В.А.). Студенти відвідують студію психолого-педагогічного розвитку майбутнього педагога (керівник Гавда Н.М.). Матеріали з досвіду роботи студії опубліковані у збірнику «Творчий педагог-фундатор формування творчої особистості» і стали призером X обласної виставки передових педагогічних ідей і технологій (Гавда Н.М., Кондратюк В.А. – 2005.)

Дослідження студентів реалізуються у щорічному захисті курсових проектів, якими керують найбільш досвідчені викладачі. Студенти приймають участь в олімпіадах (2007р.), конкурсах на кращу наукову роботу (2005р. Всеукраїнський конкурс з використання матеріалів періодичного видання «Пізнайко» у навчанні дітей дошкільного віку. Студентка Крищук Я.Б. Диплом ІІ ступеня. Науковий керівник Лихолєтова В.К.)

Щороку студенти беруть участь у роботі коледжної студентської наукової конференції із своїми виступами (ІІ наукова конференція «Простір сучасної науки у дослідженнях студентів». Презентація наукових робіт Головійчук Ольги, Головій Наталії. Науковий керівник Лихолєтова В.К.). Теми робіт: «Особливості формування в дітей дошкільного віку основ мовленнєвого етикету», «Формування знань дітей про навколишній світ при використанні дитячого періодичного видання «Джміль».

У ІІІ, IV міжвузівській студентській конференції «Оновлення змісту, форт і методів сучасної освіти» із презентаціями наукових робіт виступали члени секції «Дошкільна освіта» СНТ: Геоасимик Н.М. та Сливка О.А. Теми робіт: «Особливості мовно-соціального розвитку дітей дошкільного віку», «Інтелектуально-мовний розвиток дітей дошкільно віку за прогресивними педагогічними технологіями»

Долучення

http://vvpc.com.ua/sites/default/files/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0...

http://vvpc.com.ua/sites/default/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1...

http://vvpc.com.ua/sites/default/files/%D0%86%D0%9D%D0%94%D0%97%20%D0%90...

http://vvpc.com.ua/sites/default/files/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB.doc