Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Предметна (циклова) комісія викладачів іноземних мов

Предметна комісія викладачів іноземних мов налічує дванадцять викладачів, які викладають англійську, німецьку, польську та французьку мови. З них: мають вищу кваліфікаційну категорію – 4 чоловіка ( в т.ч. – звання „викладач-методист” – 1, „старший викладач” – 1), першу кваліфікаційну категорію – 3, другу кваліфікаційну категорію – 3, спеціаліст – 2.
Склад комісії:
Самарчук В.Є. – голова комісії, викладач німецької мови та методики навчання німецької мови. Закінчила факультет іноземних мов ВДУ імені Лесі Українки у 1994 р.
У педагогічному коледжі працює з 2001 року.
Стаж роботи – 16 років, спеціаліст вищої категорії. Нагороджена грамотою міської ради. Працює над проблемним питанням „Формування навичок діалогічного мовлення за допомогою ситуативних рольових ігор”
Мальцева Ю.Ю. – викладач англійської та німецької мов. Закінчила факультет романо-германської філології ВДУ імені Л.Українки у 2000 році.
Працює в коледжі з 2002 року, спеціаліст першої категорії.
Стаж роботи – 10 років.
Досліджує проблемне питання „Групова робота студентів на заняттях іноземної мови”.
Троцюк М.В. – викладач англійської та німецької мов. Закінчила факультет романо-германської філології ВДУ імені Лесі Українки у 1998 році.
Працює в педколеджі з 2001 року, спеціаліст 1 категорії.
Стаж роботи – 12 років.
Плідно займається науковою роботою. Є здобувачем наукового ступеня на кафедрі соціальної педагогіки ВНУ імені Лесі Українки. Наукові доробки: „Ієрархія ціннісних орієнтацій студентів педагогічного коледжу” та „Умови формування аксіосвідомості майбутніх педагогів”. Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних конференцій.
Шишко О.А. – викладач англійської мови та методики навчання англійської мови. Закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, факультет іноземних мов у 1987 році.
У педагогічному коледжі працює з 1995 року.
Стаж роботи – 23 роки.
Спеціаліст вищої категорії, „викладач-методист”.
Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України та грамотами облуон.
Досвідчений педагог, високопрофесійний фахівець, її заняття відзначаються творчим використанням найсучасніших методів і засобів навчання.
Кирпа С.С. – викладач англійської мови. Закінчив факультет романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету у 2006 році.
В коледжі працює з 2006 року, викладач 1 категорії.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.
На заняттях широко використовує інформаційні технології навчання. У співпраці з волонтером Корпусу Миру виграв грант Small Project Assessment, кошти якого, були спрямовані на придбання комп’ютерної програми „Tell me More”. Працює над проблемним питанням „Можливості використання інноваційних технологій на заняттях англійської мови”.
Міцюк Н.С. – викладач англійської та французької мов. Після закінчення в 1968 році факультету іноземних мов Ужгородського державного університету працює викладачем Володимир-Волинського педагогічного коледжу.
Стаж роботи – 42 роки.
Спеціаліст вищої категорії, „старший викладач”. Нагороджена грамотою Міністерства освіти УРСР та значком „Відмінник народної освіти УРСР”.
Працює над проблемою індивідуалізації навчання студентів іноземної мови.
Нечай В.М. – викладач англійської та польської мов. У 1987 році закінчила факультет іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. З 1997 року працює викладачем англійської мови Володимир-Волинського педколеджу.
Педагогічний стаж роботи – 23 роки.
Спеціаліст вищої категорії.
Працює над проблемним питанням „Формування мовленнєвих умінь користування граматичним матеріалом”.
Левицька А.А. – викладач англійської мови. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої совіти. Мова та література (англійська)”.
Спеціаліст другої категорії. Володіє методикою та методологією викладання англійської мови. Досліджує та використовує інноваційні технології навчання іноземної мови.
Закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, де здобула ступінь магістра.
Бігун О.М. – викладач англійської мови. Закінчив факультет романо-германської філології Волинського державного університету імені Лесі Українки у 2004 р.
Працює у коледжі з 2009 року.
Викладач володіє методикою та методологією викладання англійської мови. Досліджує та використовує інноваційні технології навчання іноземної мови. Як керівник секції наукового товариства, досліджує зі своїми студентами актуальні тенденції у методиці викладання англійської мови.
Хільчук В.І. – викладач англійської мови та літератури та французької мови. Закінчила факультет романо-германської філології ВНУ імені Лесі Українки у 2004 році, у 2010 р. отримала кваліфікацію магістра.
Працює в коледжі з 2009 р., спеціаліст другої категорії.
Стаж роботи 7 років.
Досліджуючи проблему комунікативної спрямованості уроку англійської мови, перед студентами ставить завдання оволодіти іноземною мовою як засобом професійного спілкування.
Семенюк Д.В. – викладач англійської мови. Закінчила факультет романо-германських мов Національного університету „Острозька академія” у 2010 році, отримала освітньо- кваліфікаційний рівень „магістр”.
В коледжі працює з 2010 року.
Молодий, ініціативний, творчий педагог, активно співпрацює із студентами в процесі вирішення навчальних завдань. Працює над проблемним питанням „Розвиток непідготовленого ситуативного мовлення при вивченні англійської мови”.
Радзик І.В. - викладач англійської мови. Закінчила ФПО Волинського державного університету імені Лесі Українки у 2006 році та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.
У коледжі працює з 2009 року, викладач другої категорії.
Стаж роботи 8 років.
Досліджує проблемне питання „Прийоми формування фонетичних навичок на заняттях англійської мови”.
Основною метою вивчення іноземних мов є формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції, розвиток здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Формування професійної компетенції здійснюється шляхом ознайомлення студентів з різними методами та прийомами вивчення іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.
Усі викладачі мають глибоку теоретичну та практичну підготовку, володіють сучасними технологіями навчання, постійно підвищують свій фаховий рівень. На заняттях вміло поєднують традиційні та інноваційні методи навчання, широко використовують комп’ютерні технології.
Викладачі комісії розробили комплекси навчально-методичного забезпечення предметів, що викладають. Їх змістом є: робочі навчальні програми, інформаційні пакети (з дисциплін, що викладаються за кредитно-модульною системою), лекції, практичні та лабораторні роботи, опорні тексти, опорні конспекти, контрольні роботи, комплекси тестів, завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів.
Викладачами комісії підготовлено ряд навчально-методичних посібників, які були представлені на виставці „Творчі сходинки педагогів Волині” та „Інновації і досвід” а саме:
Самарчук В.Є.
1. Методичні рекомендації „Реалізація комунікативного підходу при вивченні іноземних мов”
Шишко О.А.
1. Методичний посібник „Застосування інноваційних технологій на уроках англійської мови”.
2. Методичний посібник „Ігрові прийоми роботи з мовними зразками на уроках англійської мови в початкових класах”.
Троцюк М.В.
1. Методична розробка „Книга для домашнього читання”.
2. Тематичний словничок для студентів 1-го курсу.
Міцюк Н.С.
1. „Читати – розуміти” Збірник практикум вправ з домашнього та контрольного читання.
Мальцева Ю.Ю.
1. Збірник диктантів з практичного курсу англійської мови.
2. Збірник текстів та завдань для домашнього читання.
Кирпа С.С.
1. Збірник професійно-орієнтованих текстів для читання.
Нечай В.М.
1. Тематична розробка „Видатні англійські художники”.
2. Комплекс творчих завдань з польської мови.
Левицька А.А.
1. Граматичний посібник „Головні та другорядні члени речення”.
Хільчук В.І.
1. Збірник вправ для студентів 2-го курсу з практичного курсу англійської мови.
Бігун О.М.
1. Методична розробка „Англомовні країни”
Семенюк Д.В.
Збірник вправ з фонетики англійської мови.
Протягом року викладачі циклової комісії залучають студентів до науково-дослідницької роботи, а саме: обговорення актуальних питань викладання іноземної мови на засіданні секції наукового товариства (керівник: викладач Бігун О.М.); Організація участі студентів у науково-практичних семінарах, конференціях. Упродовж року викладачами циклової комісії та студентами коледжу проводяться щомісячні зустрічі у рамках англомовного Клубу English-Speaking Club (керівник: викладач Кирпа С.С.).
Кожні два роки комісія проводить тиждень іноземних мов, який дає можливість започаткувати нові форми роботи, виявити здібних, обдарованих студентів, стимулює до роздумів, активного пошуку, дослідження, самостійного опрацювання, додаткових інформаційних джерел.
Програмою предметного тижня передбачено такі заходи: відкриті заняття, виховні години спілкування, конкурси, вікторини, конференції, вечори та іноземних мовах.
Щорічно викладачі готують студентів до участі у конкурсі знавців іноземних мов серед педагогічних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України.