Методична робота

 У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам у формуванні їхньої професійної майстерності, а й активізації творчого потенціалу кожного викладача.

    Саме методичний кабінет коледжу є центром навчальної, науково-методичної роботи з викладачами і студентами, педагогічними працівниками закладів освіти, на базі яких студенти проходять педагогічну практику, викладачами вузів І-ІІ рівнів акредитації Волинської області та Західного регіону України.

   Науково-методичною роботою керує організаційно-методична комісія на чолі з заступником директора з навчальної роботи О.О.Юринцем і методистом коледжу Н.М.Гавдою. Вона координує діяльність педагогічних працівників, які об’єднані в 11 предметних (циклових) комісій та методичне об’єднання керівників студентських груп і вихователів гуртожитку за напрямами:

 • надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
 • спрямування і координація роботи предметних (циклових) комісій коледжу;
 • спрямування роботи засідань регіональних методичних об’єднань викладачів;
 • розробка, апробація та упровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
 • створення комплексу методичного забезпечення дисциплін навчального плану;
 • розробка й упровадження у практику роботи циклових (предметних) комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення й узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення з ним педагогів, студентів коледжу та його впровадження;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • організація виставок новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
 • робота з новопризначеними викладачами;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації.

   Головними формами підвищення фахового рівня та удосконалення методичної майстерності педпрацівників є:

 • участь у розв’язанні проблемних питань роботи коледжу на поточний навчальний рік;
 • участь у роботі предметних (циклових) комісій;
 • участь у проведенні засідань обласних та регіональних методоб’єднань;
 • стажування та перепідготовка;
 • робота над індивідуальною проблемою у відповідності з індивідуальним планом методичної роботи.

    У коледжі ефективно впроваджуються такі освітні технології:

 • особистісно орієнтованої освіти;
 • організації групової навчальної діяльності;
 • формування творчої особистості;
 • проектна технологія;
 • нові інформаційні технології навчання;
 • технологія колективного творчого виховання.

    Результатом їх впровадження стали підготовлені викладачами методичні посібники, які представлялись на обласну виставку ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волинської області “Творчі сходинки педагогів Волині” і відзначені почесними грамотами та дипломами управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, а саме: “Майстри. Народне мистецтво Володимира-Волинського” викладачем методики художнього навчання О.С.Білик; “Творчий педагог – фундатор формування творчої особистості” викладачами педагогіки і психології Н.М.Гавдою і В.А.Микало; “Формування професійної компетентності майбутніх вихователів в умовах педколеджу” викладачем педагогіки Н.М.Гавдою; “Особливості навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми” (у 2 частинах) викладачем методики розвитку мови В.К.Лихолєтовою; “Швидкісно-силова підготовка бігунів на середні дистанції” викладачем фізвиховання В.В.Левковим; “Термінологічний словник-довідник із практикуму в майстернях та основ швейного виробництва” викладачем трудового навчання Н.В.Білець; «Методика вивчення граматики та лексики у початкових класах» мультимедійний посібник викладачем методики навчання української мовив почвикових класах Г.С.Шостак; «Реалізація комунікативного підходу в процесі вивчення іноземних мов» викладачами іноземних мов за редакцією В.Є.Самарчук; «Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях української мови» викладачем-словесником  Г.О.Ващук; «Організація виховної роботи у студентському гуртожитку» заступником директора з виховної роботи Л.С.Мечнік та вихователем гуртожитку О.В.Власенко.

   У річному плані роботи коледжу на поточний навчальний рік планується розділ IV “Науково-методична робота. Підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”, в якому передбачено основні заходи, що сприяють залученню викладачів і студентів до організації науково-методичної, дослідницько-експериментальної і видавничої діяльності.

   Питання активізації навчально-виховного процесу з використанням сучасних освітніх та інформаційних технологій слухаються на засіданнях адміністративної та педагогічної рад, організаційно-методичної комісії, предметних (циклових) комісій, постійнодіючого психолого-педагогічного семінару та семінару з правової освіти. Так, наприклад, наукове обґрунтування основних положень впровадження нової КМСОН обговорювалось з участю доктора педнаук, професора кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки П.М.Гусака (жовтень, 2006р.), кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії педагогіки цього ж університету І.П.Томашевської. (січень, 2007р.), а впровадження інтерактивних технологій організації навчання обговорювалось з участю завкафедри керівних кадрів ВІППО Л.М.Щоголевої (січень, 2006р.) використання звукового аналітико-синтетичного методу К.Д.Ушинського у системі особистісно орієнтованого навчання – з участю завідувачки кафедри початкової освіти ВІППО С.М.Єндрощук. Крім того, щорічно проводяться тижні П(Ц)К згідно перспективного плану роботи з метою обміном досвідом роботи, на яке запрошуються представники базових освітніх закладів міста, району, області.

   З метою поглиблення теоретичних знань та обміну досвідом роботи кожного навчального року в час зимових канікул проводяться науково-практичні конференції чи педчитання на теми, які випливають з проблемних питань роботи коледжу, а саме: “Сучасні інформаційні технології і творча робота студентів” – 2007р.; “Проблеми особистісно орієнтованого навчання та виховання у поглядах К.Д.Ушинського” – 2008р.; “Проблеми і напрями досліджень сухомлиністики” – 2009р.; «Формування культури здоров’я студентів: досвід, проблеми, перспективи» –  2010р.; «Поборник правди, честі та краси (з нагоди 340-річчя від дня смерті Я.А.Коменського)» – 2011р.

   З метою реалізації Болонських домовленостей щодо ступеневості вищої освіти і якості підготовки майбутніх фахівців коледж підтримує тісні зв’язки з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Переяслав-Хмельницьким педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Хмельницькою базовою гуманітарно-педагогічною академією, Рівненським державним гуманітарним університетом, Київським інститутом реклами, ВІППО. Така співпраця стала запорукою динамічного поступального розвитку і плідної науково-педагогічної праці всього колективу, результат якої – 7 викладачів коледжу є здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук при кафедрах згаданих вузів. Один викладач О.О.Юринець здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

   Упродовж останніх років дослідницька діяльність викладачів висвітлюється у матеріалах наукових конференцій різних рівнів, сторінках фахових періодичних видань – це понад 50 публікацій з проблем педагогіки, психології та фахових методик, гуманітарних, соціальних, екологічних, інформаційних та науково-технічних аспектів розвитку суспільства. Крім того, на базі коледжу проведено Міжнародну науково-теоретичну конференцію, присвячену 135-річчю з дня народження А.Ю.Кримського “А.Ю.Кримський у контексті української та світової культури” (січень, 2007р.) і Всеукраїнську наукову конференцію до 15-річчя АПН України “Проблеми сучасного підручника” (жовтень, 2007р.), на яких виступили з доповідями Пелех О.П., Троцюк М.В., Шостак Г.С., Чуцький М.А.

    Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад  життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

    Упродовж 2010/2011 навчального року у відповідності до тенденцій розвитку системи вищої педагогічної освіти України ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» спрямовував свою діяльність на підвищення якості професійної підготовки, реалізацію положень Болонського процесу, забезпечення прозорості та відкритості надання освітніх послуг і рівного доступу до освіти, формування ціннісних орієнтацій молодого покоління як основи створення соціокультурних умов для прийняття і дії різноманітних нововведень в системі виховної роботи.

    З цією метою у коледжі викладання 75% навчальних дисциплін проводилось за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Продовжувалась робота з поповнення комплексів навчально-методичного забезпечення та їх адаптації до роботи в нових умовах. Діяльність викладачів спрямовувалась також на поповнення віртуальної бібліотеки коледжу матеріалами для самостійної роботи студентів.

    У 2010/2011 навчальному році акредитовано спеціальність 5.02010501 «Діловодство», ліцензовано спеціальність 5.01010101 «Дошкільна освіта» на основі базової загальної середньої освіти. Тому впродовж навчального року під особливою увагою дирекції перебували питання організації навчально-виховного процесу та педагогічної практики, якості викладання професійних дисциплін на цих спеціальностях, що неодноразово розглядалось на засіданнях адміністративної, педагогічної рад, засіданнях організаційно-методичної комісії коледжу. У цьому контексті слід відзначити ґрунтовну роботу впродовж року викладачів, що працюють на цих спеціальностях.

    З метою підвищення рівня володіння іноземною мовою студентів додаткової кваліфікації «Вчитель англійської мови у початкових класах» для викладання Практичного курсу англійської мови залучався волонтер Корпусу миру.

    У рамках спільної програми Міністерства освіти і науки України та «Microsoft – партнерство у навчанні» 165 студентів коледжу пройшли навчальні курси «Основи інформаційно-комунікаційних технологій», а за програмами корпорації Intel® «Intel® – навчання для майбутнього» такі ж курси пройшли 150 студентів, 25 працівників коледжу та 70 вчителів міста і району.

    Чітко та ефективно працювали циклові (предметні) комісії, робота яких була спрямована  на пошук найефективніших методів викладання навчальних предметів з проблем підготовки спеціалістів для національної школи України, вихователів для дошкільних закладів та спеціалістів-діловодів в усіх сферах виробництва. Як і в минулі роки, належне місце відводилось підтримці зв’язків з вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації, науковими лабораторіями та методичними кабінетами інституту післядипломної педагогічної освіти, впровадження в практику роботи педколективу досягнень педагогічної науки, загальнолюдських цінностей. На належному рівні було проведено педагогічні читання на тему: «Поборник правди, честі та краси» - з нагоди 340-річчя від дня смерті Я.А.Коменського, відкрите засідання предметної комісії викладачів природничих дисциплін та фізичного виховання.

    На базі коледжу успішно проведено засідання методичних об'єднань викладачів-словесників та заступників директорів з виробничого навчання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волині, регіональне засідання викладачів образотворчого мистецтва  та технологій педагогічних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації Західного регіону України. Під час засідань методичних об’єднань, семінарів, круглих столів та інших масових заходів щоразу влаштовувались виставки, репризи методичних, мистецьких матеріалів виготовлених викладачами і студентами.                 

    Активними у науковій роботі були викладачі коледжу. У тринадцяти наукових конференціях різних рівнів взяли участь 12 викладачів. Їх наукові статті друкувались у фахових виданнях та розміщувались на Інтернет-сайтах наукових конференцій.

   На виставку методичних доробок «Творчі сходинки педагогів Волині» було представлено 20 методичних видань, 4 з яких були відзначені грамотами  і подяками управління освіти і науки облдержадміністрації.

   Два майстри виробничого навчання здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  «спеціаліст».

   Значна увага приділялася роботі з молодими та новопризначеними педагогами, що стало фундаментом оволодіння ними професійними уміннями. У квітні в коледжі проведено тиждень молодого педагога. Усі новопризначені викладачі провели відкриті заняття, що були детально проаналізовані та обговорені.

    У ході чергової атестації з 15 ледпрацівників, які атестувались, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію  8 викладачам, присвоєно педагогічні звання «викладач-методист» і «старший викладач»  двом викладачам відповідно.

    Активною була робота студентського наукового товариства. Протягом навчального року його члени брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з  трудового навчання та педагогіки, де студенти четвертого курсу спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта» Козачук Лариса та Селівончик Максим посіли перше та четверте місця відповідно, а студенти четвертого курсу спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» Подзізей Катерина, Трофимук Маріанна та Щуцька Юлія отримали грамоти в окремих номінаціях за найкращий захист наукової роботи, високий рівень проведення фрагментів  уроків у початкових класах;  в олімпіаді з іноземних мов серед педагогічних коледжів Західного регіону України студентка третього курсу спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» Дембровська Вікторія посіла перше місце, у Всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка студентка третього курсу спеціальності 5.02010501 «Діловодство» Буря Іванна посіла перше місце серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; студентка четвертого курсу спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта» Скок Катерина зайняла перше місце у другому етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волині; студенти третього курсу спеціальності 5.02020501 «Образотворче мистецтво» Данилюк Людмила та Яриніч Олег стали лауреатами виставки-конкурсу «Обдаровані діти України», а також науково-теоретичних конференціях студентів педагогічних коледжів Волині, де демонстрували високий рівень умінь ведення дослідницької роботи та професійно-практичної підготовки. У коледжі проведено п’яту Міжвузівську студентську наукову конференцію «Оновлення змісту, форм і методів сучасної освіти», в якій взяли участь 17 членів студентського наукового товариства коледжу.

   На кінець навчального року у коледжі навчалося 837 студентів, в тому числі 221 випускник. Усі вони успішно склали державні екзамени, продемонструвавши глибокі і ґрунтовні знання з педагогіки та фахових методик, креслення, малюнку і живопису, інформатики та програмування, діловодства та інформаційної діяльності; 31 випускник одержав диплом з відзнакою. Найкращих успіхів у навчально-виховному процесі досягли студенти груп 3-В, 1-В, 1-Т курсів, що посіли перше, друге та третє місця відповідно у рейтингу студентських груп за результатами другого семестру 2010/2011 навчального року. Низьким, на жаль, був рівень підготовки студентів груп 2-Г, 3-О, 2-Р про що свідчить якісний показник успішності в цих групах та місце у рейтингу студентських груп.

   Велика робота проведена з підготовки коледжу до нового навчального року. Успішно виконано плани набору студентів на перший курс за держзамовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб.

   Значно поповнено матеріально-технічну базу навчального закладу: проведено капітальний ремонт даху, навчальних аудиторій №18, 19, 20.

   Виходячи із завдань, що ставляться вищим навчальним закладам Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України щодо підвищення якості освіти випускників, приведення стандартів освіти у відповідність нормам європейського освітнього простору та з метою реалізації державної програми «Вчитель» стратегічними цілями коледжу у 2011/2012 навчальному році будуть:

 1. Забезпечення якісної загальноосвітньої та професійної підготовки студентів як майбутніх молодших спеціалістів.
 2. Формування морально-духовної життєво компетентної  особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

    З метою реалізації вище означених цілей перед викладачами та адміністрацією коледжу стоять завдання:

 • продовження  запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу із навчальних дисциплін науково-природничого та професійно-практичного циклів;
 • формування пошуково-дослідницьких умінь студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство» шляхом участі їх у навчально-виробничих видах практики та узагальнення відповідних матеріалів у курсових роботах;
 • поповнення комплексів навчально-методичного забезпечення та їх адаптація до роботи  в нових умовах за спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна освіта» на основі базової загальної середньої освіти та за спеціальністю  5.02010501 «Діловодство» за чотирьохрічним терміном навчання;
 • посилення контролю за роботою навчальних майстерень;
 • вдосконалення роботи у напрямку збереження і зміцнення фізичного та морального здоров'я студентів.

    Стратегічними напрямами господарської діяльності коледжу в 2011/2012 навчальному році будуть:

 • закупівля обладнання для навчальних кабінетів;
 • часткова заміна вікон і дверей головного навчального корпусу метало-пластиковими аналогами;
 • завершення капітального ремонту коридорів першого і  другого поверху головного корпусу;
 • ремонт пожежної сигналізації гуртожитку;
 • створення власної електронної бібліотеки в інтернет-просторі.

    З огляду на вищенаведене, проблемним питанням в діяльності коледжу у 2011/2012 навчальному році буде:

    Упровадження педагогічних інновацій як механізму ефективного розвитку коледжу в умовах євроінтеграції освіти України шляхом:

забезпечення високої якості освіти засобами інноваційних технологій навчання;

сприяння самоактуалізації майбутніх молодших спеціалістів як основної умови формування досвіду їхньої самостійної практичної діяльності;

здійснення процесу виховання для ідентифікації студентів із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізація їх сутнісних сил.