ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

про платне надання освітніх послуг із навчання на підготовчих курсах

місто Володимир 

2024  рік

Пропозиція (публічна оферта)

Прочитайте уважно текст даної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким положенням даної оферти, не зрозуміли будь-яке її положення, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця або уточнити інформацію, що Вас цікавить за номером телефону +380334235555; +380334223370. У разі прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти та підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Викладений нижче текст Договору публічної оферти про платне надання освітніх послуг із навчання на курсах (надалі іменується – «Договір»), адресований будь-якій фізичній особі (або її законному представнику), що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти Договір та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується – «Замовник»), що відповідає вимогам цього Договору та є офіційною публічною пропозицією згідно зі ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради, в особі директора Савельєва Миколи Григоровича, що діє на підставі Статуту навчального закладу, (надалі іменується — «Виконавець») надалі разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», на визначених Договором умовах, згідно з переліком послуг, розміщених на сторінці https://vvpc.com.ua/kursy уклали цей Договір про надання послуг із навчання на курсах підготовки до вступу.

Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення Вами дій, передбачених п.п. 3.3.1., 3.3.2. цього Договору, що означає повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Договір (оферта) – це публічний договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту Замовником цієї оферти, та є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого договору в цілому.

1.2. Сайт – веб-сторінка, доступна в мережі «Інтернет» під доменним ім’ям vvpc.com.ua і всі (будь-які) субдомени (піддомени) даного ресурсу.

1.3. Акцепт оферти (прийняття пропозиції) – повне та беззастережне прийняття Замовником умов, викладених у цьому Договорі шляхом заповнення анкети на сторінці сайту https://vvpc.com.ua/kursy (кнопка «Зареєструватися») та належної оплати вартості послуг. Договір, укладений Замовником у вигляді акцепту цієї оферти, має юридичну силу згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до договору, укладеного сторонами у письмовій формі.

Після подання анкети та здійснення оплати згідно з умовами цього Договору, Замовник вважається знайомим та згодним з усіма умовами цієї оферти.

1.4. Виконавець – Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради, в особі директора Савельєва Миколи Григоровича, що діє на підставі Статуту закладу освіти.

1.5. Замовник – це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані та згоду на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, та має законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем.

1.6. Курс – курси з підготовки для вступу до Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради, цілісний та сформований виклад за допомогою Контенту навчального матеріалу у сфері соціально-психологічного розвитку ринку праці в сучасних умовах.

1.7. Пропозиція Курсу – розміщена на Сайті інформація про характеристики, тривалість, формат, терміни проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу, яка діяла на момент оплати.

1.8. Реєстрація Замовника (далі – реєстрація) – заповнення Замовником Анкети шляхом надання персональних даних та згоди на їх обробку.

1.9. Анкета – електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу навчання, що підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором та для підтвердження укладання Замовником цього Договору.

1.10. Особистий кабінет – сторінка в Google Class Room, до якого Замовник отримує доступ після реєстрації на Сайті. Через Особистий кабінет Замовник отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

1.11. Посилання на сайт – літерно-цифровий або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі «Інтернет».

1.12. Система оцінювання – встановлена Виконавцем система оцінки якості засвоєння навчальних курсів. Система встановлюється, проводиться, змінюється, удосконалюється за рішенням Виконавця.

1.13. Викладач – особа, яка безпосередньо проводить заняття з курсу.

1.14. Навчання – онлайн/очне заняття з Викладачем.

1.15. Банківський рахунок Виконавця – банківський рахунок Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець пропонує та зобов’язується після акцептування цього Договору надати Замовнику освітні послуги із навчання на підготовчих курсах до вступу та забезпечити доступ Замовника до особистого кабінету Платформи та відповідних навчальних матеріалів протягом дії Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх Виконавцю в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, та дотримуватись умов та порядку їх отримання, встановлених Договором.

2.2. Програма, обсяг курсів, їх опис, тривалість занять та інша інформація розміщені на вебсторінці Виконавця за посиланням: vvpc.com.ua/programy-kursiv

2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових екземплярів Договору він вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).

2.4. Усі умови Договору, викладені у цій оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком отримання послуг Замовник зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору та іншою інформацією, оприлюдненою на Сайті Виконавця.

2.5. Особа, яка не погоджується з умовами Договору, не може бути її Стороною і повинна утриматися від реєстрації на навчання. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору та вважається Замовником відповідно до його положень. Замовник може самостійно в будь-який момент ознайомитись з умовами Договору на Сайті Виконавця та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію із Сайту Виконавця, зокрема з метою ознайомлення з важливою інформацією щодо навчання, яка періодично оновлюється.

2.6. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та подальшого повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинності з моменту оприлюднення нової редакції Договору на Сайті. Редакція цього Договору, що діє, доступна (опублікована) в мережі «Інтернет» за адресою vvpc.com.ua/dogovir-oferty

2.7. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не погоджується з новими умовами Договору, він повинен припинити користування послугами Виконавця.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця з навчання та укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептованою (прийнятою) будь-якою фізичною особою, яка відповідає вимогам цього Договору та бажає придбати послуги Виконавця.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив такі дії в їх сукупності:

3.3.1. належним чином заповнив анкету на Курс;

3.3.2. сплатив послуги Виконавця.

3.4. Особа, яка не виконала хоча б одну з дій, передбачених п.п.3.3.1, 3.3.2. цього Договору не є Замовником.

3.5. Акцепт цієї оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє та беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі та без винятків), і що Замовник погоджується та беззастережно приймає всі умови обраного та оплаченого ним Курсу, розміщені на Сайті Виконавця.

3.6. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту акцепту та діє протягом усього строку отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.7. Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця у разі порушення Замовником умов цього Договору. Виконавець повідомляє Замовнику про розірвання Договору шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану при Реєстрації. У такому разі грошові кошти, сплачені Замовником за Курс, не повертаються.

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТІ У НАВЧАННІ

4.1. Для участі у навчанні Замовнику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цього Договору.

4.2. Після реєстрації:

4.2.1.    на вказаний Замовником номер телефону у Viber Виконавець надсилає інформацію для приєднання до корпоративного ресурсу коледжу Google Workspace (в тому числі  особистого кабінету в Google Class Room);

4.2.2. Виконавець доєднує вказаний Замовником номер телефону до спільноти «Підготовчі курси» у Viber.

4.2.3. у цій спільноті Виконавець надає Замовнику загальну інформацію про курси:  особливості підключення до корпоративного ресурсу коледжу, розклад дзвінків, розклад занять (очної та дистанційної підгруп) тощо.

4.3. Замовник на власний розсуд обирає навчальні предмети, з яких він відвідуватиме заняття, залежно від вибору спеціальності для вступу в Коледж:

  • з української мови та математики, у випадку вступу на спеціальності 013 Початкова освіта, 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), 029 Інформаційна, архівна та бібліотечна справа;
  • з української мови та біології, у випадку вступу на спеціальність 012 Дошкільна освіта;
  • з української мови та образотворчого мистецтва, у випадку вступу на спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

4.4.   Замовник на власний розсуд обирає формат проходження курсів (очний чи дистанційний). Для участі в навчанні Замовник використовує власний комп’ютер.

4.5. Виконавець має право на власний розсуд змінювати розклад занять, тривалість, а також час і місце проведення занять, заздалегідь повідомивши про це Замовника. Але в будь-якому випадку загальна кількість занять, передбачених курсом, не може бути меншою, ніж у пропозиції, яка діяла на момент оплати.

Якщо Виконавець ухвалив рішення про перенесення дати/часу певного заняття, Замовник отримує повідомлення на e-mail Google Workspace, отриманий після реєстрації, та/або Viber повідомлення на вказаний при реєстрації номер мобільного телефону, та/або повідомлення в «Підготовчі курси» у Viber про нову дату/час проведення заняття.

4.6. Виконавець має право не допустити до участі в занятті Замовника, який порушив чи не виконав умови цього Договору. Про це Виконавець повідомляє Замовнику особисто або на його контактний e-mail.

4.7. У разі пропуску Замовником заняття з причин, що не залежать від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення.

Записи занять доступні в Особовому кабінеті Замовника, крім випадків, коли здійснити запис було неможливо не з вини Виконавця.

Доступ до бази відеозаписів є закритим, і дозвіл на використання відеозаписів поширюється виключно для навчальних цілей. У разі їх нецільового використання у відкритому доступі з комерційною чи іншою метою Виконавець залишає за собою право обмежити доступ до навчального відеоматеріалу або припинити відеозапис цих занять на весь період навчання за вибраним курсом для всієї групи. Замовник не має права записувати заняття, якщо це суперечить авторському праву викладача.

4.8. Під час проведення заняття Замовники мають право ставити питання, що стосуються виключно теми та змісту заняття, якщо Викладач не повідомить про інший порядок постановки питань та відповідей на них.

Обмеження можуть встановлюватись Виконавцем на весь курс навчання або щодо певних занять.

4.9. Після закінчення курсу навчання Замовник зобов’язаний пройти вихідне тестування з двох навчальних предметів відповідно до обраної спеціальності.

4.10 Результати тестування з кожного навчального предмета оцінюються за п’ятибальною шкалою. Критерії оцінювання визначаються програмою навчального предмета. Максимальна кількість додаткових балів Замовнику дорівнює 10 або 10% рейтингового балу замовника, відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фаховової передвищої освіти в поточному навчальному році.

4.11. Усі претензії Замовника з питань надання послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі, протягом 2 (двох) днів з моменту завершення надання послуг (проходження вихідного тестування). Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії отримані Виконавцем після зазначеного строку не розглядаються.

4.12. Якщо протягом строку визначеного п. 4.9 цього Договору Виконавець не отримав претензію, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, у повному обсязі, без зауважень.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Провести навчання Замовника за обраним курсом, відповідно до умов цього Договору, тільки за умови оплати Замовником вартості послуг Виконавця відповідно до цього Договору.

5.1.2. Зарахувати замовнику під час вступу в коледж додаткові бали до рейтингу відповідно до результатів вихідного тестування в обсягах, що відповідають Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в поточному навчальному році.

5.1.3. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо).

5.1.4. Інформувати Замовника про перенесення занять із причин, що залежать від Виконавця.

5.1.5. На Сайті, у тексті цього Договору, у пропозиції Підготовчих курсів та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст та характеристики, про права та обов’язки сторін під час надання та отримання послуг.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. У разі потреби замінити викладача на іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом.

5.2.2. Скасувати доступ Замовника до занять у разі порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, до повної оплати.

5.2.3. На власний розсуд обирати та змінювати програму, методи та прийоми навчання на курсах, що не суперечить цьому Договору.

5.2.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінити місце виконання зобов’язань, завчасно попередивши про такі зміни Замовника не пізніше ніж за 10 календарних днів, шляхом розміщення інформації на вебсторінці Виконавця за посиланням: vvpc.com.ua

5.2.5. Не допускати Замовника до занять у разі порушення термінів оплати до моменту оплати. Або виключити з групи.

                                                                     

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця.

6.1.2. Дотримуватися правил етики і моралі.

6.1.3. Самостійно перевірити технічний стан власного ноутбуку (ПК), на якому буде відбуватися навчання, та встановити програмне забезпечення, необхідне для роботи.

6.1.4. Виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України при виконанні цього Договору та проходженні Курсу.

6.1.5. Утримуватися від:

  • поведінки, яка може перешкодити іншим учасникам Курсу, викладачам та іншим особам брати участь у Курсі та отримувати інформацію під час його проведення;
  • поширення недостовірної, неправдивої інформації; інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб; а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн; інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України.

6.1.6. Утримуватись від інших дій, не передбачених цим Договором, але таких, що містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення або порушують права та законні інтереси Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб.

6.1.7. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою іншою метою інформацію та матеріали, які стали доступні у зв’язку з наданням послуг Виконавцем та доступом до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його особистого та некомерційного використання.

6.1.8. Нести матеріальну відповідальність за псування майна Виконавця, наданого Замовнику для навчання.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Отримати послуги відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Отримати доступ до Курсу в Особистому кабінеті з початку занять  цього Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов’язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.

6.2.3. Відвідувати очні заняття, що передбачені Курсом.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг Виконавця розміщена на веб-сторінці або рекламних матеріалах за посиланням: https://vvpc.com.ua/kursy

7.2. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується під час здійснення платежу. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково.

7.3. Вартість Курсу залишається незмінною для Замовника з моменту належної оплати та до закінчення оплаченого Курсу.

7.4. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді повної 100% (стовідсоткової) передоплати.

7.5. Оплата послуг здійснюється Замовником або іншою особою у національній валюті України відповідно до графіку платежів групи. Відповідальність за своєчасність внесення оплати покладається на Замовника.

7.6. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

7.7. Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: «ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ, ЗА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ».

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у цьому Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та вимогами Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність занять та/або навчальних та інформаційних матеріалів очікуванням Замовника за його суб’єктивною оцінкою.

8.3. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник не зміг скористатися послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі «Інтернет», неприйняття участі в заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). У такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації.

8.4. Якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати договір та відмовити Замовнику в допуску до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.

8.5. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, або які спричинили ненадання, неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, спричиняють розірвання цього Договору без повернення Замовнику суми оплати за послуги.

8.6. У разі порушення Виконавцем термінів надання послуг відповідальність Виконавця обмежується продовженням термінів надання послуг або наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

8.7. Якщо Замовнику не були надані послуги за цим Договором з вини Виконавця, сплачена вартість послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги (за умови наявності прямої вини Виконавця).

8.8. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується розміром вартості послуги, що надається за цим Договором.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін.

9.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; інші події в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров’ю та особистій безпеці людей, що знаходяться поза контролем Сторін, тощо.

9.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджено документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов’язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.

9.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк: про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин.

9.5. При настанні форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) зобов’язання за цим Договором переносяться на строк дії таких обставин.

9.6. Якщо вказані труднощі продовжуються протягом шести і більше місяців, кожна зі Сторін має право відмовитися від виконання зобов’язань за Договором без пред’явлення звинувачень в додатковій фінансовій відповідальності щодо компенсації іншій Стороні ймовірних збитків, пов’язаних з вищевказаними перешкодами.

 

10. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін.

10.2. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї Сторони у разі порушення чи невиконання іншою Стороною умов цього Договору, попередньо повідомивши про це іншу Сторону не менш як за 5 (п’ять) робочих днів.

10.3. Одностороннє розірвання цього Договору за ініціативою Замовника не звільняє останнього від виконання зобов’язань щодо оплати за фактично надані Виконавцем послуги.

 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Цей Договір набуває чинності відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України з моменту оплати Замовником вартості та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.

11.3. Сторони підтверджують, що цей Договір не протидіє вимогам ст. 203 Цивільного кодексу України і Сторонами дотримані всі вимоги.

11.4. Усі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства.

11.5. Досудовий претензійний порядок вирішення спорів між сторонами є обов’язковим за цим Договором. Строк розгляду претензії становить 20 (двадцять) календарних днів із моменту її отримання.

 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Володимирський педагогічний фаховий коледж

імені Агатангела Кримського

Волинської обласної ради

вул. Устилузька, 42,

м. Володимир,

Волинська область, Україна, 44700,

Рахунок:

UA368201720314241003201023033

Володимир - Волинське  ГУДКСУ

 Волинської області

МФО 820172,  КОД 02125941

Директор    _____________________  Микола САВЕЛЬЄВ