Оголошення

Запрошуємо на курси з підготовки до вступу в коледж. Розпочинаємо 23.05.2022 року.

Детальніше

Наукові здобутки викладача коледжу Ольги Гнепи

У рамках підготовки ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» до ліцензування освітнього ступеня «бакалавр», пропонуємо Вашій увазі список наукових доробків його педагогічних працівників. Однією з провідних дослідниць коледжу є кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії Гнепа Ольга Володимирівна.

Профіль викладача в інформаційному реєстрі «Науковці України»: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1052171

І. Кандидатська дисертація

 • Гнепа О. В. Освітня діяльність та педагогічна спадщина Михайла Пилиповича Кравчука (1892–1942 р.р.) : Дисертація … кандидата пед. наук : спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Гнепа Ольга Володимирівна ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 242 с.

ІІ. Статті в наукових фахових виданнях

 1. Гнепа О. В. Внесок Михайла Кравчука у становлення національної університетської освіти (1917−1920 роки) / О. В. Гнепа // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : [зб. наук. пр.] / [редкол. : І. С. Руснак (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці, 2010. – Вип. 523. – С. 49−59.
 2. Гнепа О. В. Національні погляди Михайла Пилиповича Кравчука в умовах сьогодення / О. В. Гнепа // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. пр.] / [редкол. : Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін.]. – К., 2010. – Вип. 11 (21). – С. 87−90.
 3. Гнепа О. В. Обстоювання Михайлом Кравчуком інтересів національної школи (1917−1920) / О. В. Гнепа // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [зб. наук. пр.]. – Суми, 2010. – № 8 (10). – С. 8−15.
 4. Гнепа О. В. Організаційно-педагогічна діяльність М. П. Кравчука у 1919−1921 роках / О. М. Кравчук, О. В. Гнепа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. пр.] / [редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ ; Вінниця, 2010. – Вип. 25. – С. 45−49.
 5. Гнепа О. В. Роль М. Кравчука у реформуванні освіти (20–30-ті роки ХХ століття) / О. В. Гнепа // Вісник Черкаського університету : [зб. наук. пр.]. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 189, ч. 1. – С. 83−89.
 6. Гнепа О. В. Формування особистості М. П. Кравчука у період навчання / О. В. Гнепа // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : [зб. наук. пр.] / [редкол. : І. С. Руснак (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці, 2010. – Вип. 524. – С. 25−35.
 7. Гнепа О. Розв’язання М. Кравчуком проблем ефективного керівництва Українськими підготовчими курсами до університету / О. Гнепа // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [голов. ред. М. Т. Мартинюк]. – Умань, 2011. – Ч. 3. – С. 61−68.
 8. Гнепа О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині Михайла Кравчука / О. В. Гнепа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. пр.]. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 41. – С. 23−28.

ІІІ. Статті в зарубіжних періодичних виданнях

 • Гнепа О. В. Новации образовательной деятельности Михаила Кравчука / О. В. Гнепа // Азимут научных исследований : педагогика и психология. – Тольятти, 2015. – № 2 (11). – С. 26−29.

ІV. Статті в інших виданнях

 1. Гнепа О. В. Трагізм життєвого шляху академіка М. П. Кравчука [Електронний ресурс] / О. В. Гнепа // Україна наукова : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (21−23 груд. 2009 р.). – К., 2009. – Ч. 4. – С. 18−20. – Режим доступу : http://www.intkonf.org
 2. Гнепа О. В. Педагогічна діяльність академіка Михайла Кравчука / О. М. Кравчук, О. В. Гнепа // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали Х Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Севастополь, 30 квіт. – 10 трав. 2010 р.). – Х. : Укр. асоц. «Жінки в науці та освіті» ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 71−72.
 3. Гнепа О. В. Організація навчання учнів у Луцькій чоловічій гімназії / О. В. Гнепа // Волинь очима молодих науковців : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспір. і студ. (Луцьк, 12−13 трав. 2010 р.) : у 2-х т. Т. 2. – Луцьк, 2010. – С. 327−328.
 4. Гнепа О. В. З досвіду викладання математики у Луцькій чоловічій гімназії / О. М. Кравчук, О. В. Гнепа // Матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (Київ, 13−15 трав. 2010 р.). – К., 2010. – Т. 3. – С. 221.
 5. Гнепа О. В. Погляди М. П. Кравчука на реформування математичної освіти у 20−30-ті роки ХХ століття / О. В. Гнепа // Викладач і студент: розвиток ефективного співробітництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 2010 р.). – Черкаси, 2010. – С. 8−11.
 6. Гнепа О. В. Початок педагогічної діяльності Михайла Кравчука / О. В. Гнепа // Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і аспір. (Луцьк, 10−11 трав. 2011 р.) : у 3-х т. Т. 1. – Луцьк, 2011. – С. 195−196.
 7. Гнепа О. В. Українські підготовчі до університету курси / О. М. Кравчук, О. В. Гнепа // Матеріали XIV Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (Київ, 19−21 квіт. 2012 р.). – К., 2012. – Т. 4. – С. 281.
 8. Гнепа О. В. Геній волинської землі (до 120-річчя від дня народження академіка М. П. Кравчука) / О. В. Гнепа // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали ХІІ Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Євпаторія, 27 квіт. – 9 трав. 2012 р.). – Х., 2012. – С. 109−110.
 9. Гнепа О. Українська математична термінологія у спадщині М. Кравчука / О. Гнепа // Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і аспір. (Луцьк, 14−15 трав. 2012 р.) : у 3-х т. Т. 3. – Луцьк, 2012. – С. 137−138.
 10. Гнепа О. В. Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики / О. В. Гнепа // Матеріали XVI Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (Київ, 14−15 трав. 2015 р.). – К., 2015. – Т. 3. – С. 128−131.
 11. Гнепа О. В. З досвіду виховної роботи Саварської школи під керівництвом М. П. Кравчука / О. В. Гнепа // Europejska nauka XXI powieka – 2015 : materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl, 2015. – Vol. 11. – С. 14−16.
 12. Гнепа О. В. Некоторые аспекты улучшения профессиональной подготовки будущих учителей [Электронный ресурс] / О. В. Гнепа // Наука молодых – интеллектуальный потенциал современности : сб. материалов Междунар. науч. конф. (Россия, г. Москва, 29−30 апр. 2015 г.) / под ред. проф. Ю. Старцева, А. Мешкова, Г. Маль и др. – Киров, 2015. – С. 196−205. – (1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Электрон. текст. дан. (1 файл 6 Мб).
 13. Гнепа О. Науково-педагогічна діяльність Михайла Пилиповича Кравчука : метод. посіб. / О. Гнепа. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 69 с.
 14. Гнепа О. В. Внесок Михайла Кравчука у розвиток української методики математики / О. В. Гнепа, О. М. Кравчук, О. Л. Швай // Матеріали XVIІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (Київ, 7−10 жовтня 2017 р.). – К., 2017. – Т. 2. – С. 214−217.
 15. Гнепа О. В. Роль Михайла Кравчука у функціонуванні Української академії наук у 20-30 роки ХХ століття / О. В. Гнепа // Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 22 листоп. 2018 р.). – Луцьк : Волиньполіграф, 2018.  – С. 25−28.
 16. Гнепа О. В. Співпраця Михайла Кравчука з Українським науковим товариством / О. В. Гнепа // Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 22 лист. 2018). – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – С. 368−370.

V. Член редакційної колегії наукових збірників

 • Сучасна наука та освіта Волині [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 22 лист. 2018). – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – 568 с. – ISBN 978-617-7129-70-6

VI. Адміністративно-наукова діяльність

 • Заступник голови Регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2017–2018).